YAKUTİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
                                    (BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ)
 
S.
 
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına),   
2-4 Adet fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş),
3-Görev Belgesi (30 günü geçmemiş ve mühürlü olacaktır),
4-Sağlık Kurulu Raporu (Yönetmelik’in 8’inci maddesi (a) bendi ile (e) bendinin 1,2,3,4,5 ve 10 numaralı bend kapsamına girenler hariç),
5-Vadesi geçmiş vergi borcunu gösterir yazı (Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğünden),
6-Silah Ruhsatı İstek Formu (Evraklar tamam olunca Büroda doldurulacaktır),
7-Nüfus Cüzdanı aslı müracaat esnasında ibraz edilecektir.  
 
NOT:Belediye Başkanları ve muhtarlar için ayrıca il/ilçe seçim kurulu yazısı (Seçim yoluyla gelmiş olma şartı vardır). Başka il/ilçede kaydı bulunan tabancanın ruhsatının yenilenmesi, tabancanın devir alınmak istenilmesi veya yapılan tahkikat neticesinde hakkında Mahkeme kaydının bulunması durumunda (7) günlük süre uzayabilir.
 
 
 
 
 
 
7 GÜN
 
2
Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına),   
2-4 Adet fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş),
3-Emeklilik Onayı (6 ay içerisinde başvurulmaz ise Sağlık Kurulu Raporu istenecektir),
4-Emekli oluş şekline, hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığını veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
5-Emekli Kimlik Kartı fotokopisi,
6-Vadesi geçmiş vergi borcunu gösterir yazı (Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğünden),
7-Sağlık sebebi ile emekli edilenlerden ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair son sağlık durumunu bildirir sağlık raporu,
8-Silah Ruhsatı İstek Formu (Evraklar tamam olunca Büroda doldurulacaktır),
9-Nüfus Cüzdanı aslı müracaat esnasında ibraz edilecektir. 
 
NOT:Başka il/ilçede kaydı bulunan tabancanın ruhsatının yenilenmesi, tabancanın devir alınmak istenilmesi veya yapılan tahkikat neticesinde hakkında Mahkeme kaydının bulunması durumunda (7) günlük süre uzayabilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
7 GÜN
 
 
3
Silah Bulundurma Ruhsatı
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına),   
2-4 adet fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş),
3-Sağlık Kurulu Raporu (Heyet-Devlet Hastanesi/Vakıf Üniversitesinden alınacaktır),
4-Silah Bulundurma Ruhsatı harcı (5 yıllık-Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılacaktır),
5-Vadesi geçmiş vergi borcunu gösterir yazı (Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğünden),
6-Yenilemelerde eski ruhsat fotokopisi,
7-Silah Ruhsatı İstek Formu (Evraklar tamam olunca Büroda doldurulacaktır),
8-Parmak izi (müracaat esnasında alınacaktır),
9-Nüfus Cüzdanı aslı müracaat esnasında ibraz edilecektir.
İşyerinde Bulundurma Ruhsatı İsteyenler; (Tüm belgelerdeki adres bilgileri aynı olacaktır)
1-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
2-Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
3-İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
 
NOT:Armağan, hatıra ve antika silahlar ile yarı otomatik yivli av tüfeklerine bulundurma ruhsatı verilebilir. Ayrıca hatıra ve antika silahlar için Kriminal Polis Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılacaktır. Başka il/ilçede kaydı bulunan tabancanın ruhsatının yenilenmesi, tabancanın devir alınmak istenilmesi veya yapılan tahkikat neticesinde hakkında Mahkeme kaydının bulunması durumunda (7) günlük süre uzayabilir.
 
7 GÜN
 
4
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına),   
2-4 Adet fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş),
3-Sağlık raporu (Aile Hekiminden/Aile Sağlığı Merkezinden alınacaktır),
4-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harcı (5 yıllık-Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılacaktır),
5-Vadesi geçmiş vergi borcunu gösterir yazı (Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğünden),
6-Yenilemelerde eski ruhsatname fotokopisi ve kayıtlı yivsiz av tüfekleri,  
7-Parmak izi (müracaat esnasında alınacaktır),
8-Nüfus Cüzdanı aslı müracaat esnasında ibraz edilecektir.
 
NOT:Başka il/ilçede kaydı bulunan ruhsatnamenin yenilenmesi, yivsiz av tüfeğinin devir alınmak istenilmesi veya yapılan tahkikat neticesinde hakkında Mahkeme kaydının bulunması durumunda (7) günlük süre uzayabilir.
 
Resmi Kurumlar İçin;
1-Resmi kurumun demirbaş tüfek alma isteğini bildirir resmi yazı,
2-Yivsiz av tüfeğinin demirbaş defter kaydı,
3-Yivsiz av tüfeğinin ve fişeklerin muhafazası için görevlendirme yazısı.
 
NOT: Resmi kurumlar tarafından görevlendirilen kişiler için yukarıda istenen belgeler ayrıca istenecektir. Demirbaş yivsiz av tüfekleri en fazla (3) kişi adına ruhsata bağlanabilir.
 
7 GÜN
 
 
5
 
 
Havai Fişek Gösterisi
1-Talep sahibinin vereceği dilekçe (Kullanılacak piroteknik maddenin cinsi ve miktarı, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman, kullanacak olan kişiler, bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı belirtilecektir),
2-Ateşleme işini yapacak olanın A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve TC Kimlik Numarası,
3-Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği taahhütname,
4-Beş kilogramın üzerindeki piroteknik maddelerin taşınmasında, görevlilerinin vereceği taahhütname,
5-Naklin talep sahibinden başkası yapılacaksa, nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,
6-Piroteknik maddeleri kullanacak kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenecektir.
 
NOT:Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, ilgililerin Tüzüğün Ek 1. maddesine göre patlayıcı madde işleriyle iştigal etmesine engel hali olmadığının belirlenmesi ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncanın bulunmadığının anlaşılması halinde mülki amirden piroteknik madde kullanımı için izin verilebilecektir.(Belirtilen süre müracaat tarihinden itibaren başlar.)
 
 
 
3 GÜN
6
Mermi Satın Alma Belgesi
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına),
2-Ruhsat fotokopisi.
 
NOT:Yıllık (1000) adet mermi istihkakı vardır. Mermi batın alma belgesi düzenlendiği tarihten itibaren (1) yıl geçerlidir. Yıllık istihkak olduğu için aldığı tarihten (1) yıl sonra yeni yıla ait istihkakını alabilir.    
 
3 GÜN
 
7
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına),   
2-Fatura,
3-Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah.
 
NOT:Silah fatura tarihinden itibaren (1) ay içerisinde kayıt alınması gerekmektedir. Adli Sicil Belgesi aslı silahın satın alması esnasında satışı yapan av bayiine ibraz edildikten sonra ruhsat birimine getirilecektir.
 
30 DAKİKA
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü                                        İkinci Müracaat Yeri   : Yakutiye Kaymakamlığı                              
İsim                             : Şeref YILMAZ                                                                      İsim                             : Mahmuthan ARSLAN
Unvan                         : İlçe Emniyet Müdür V.                                                         Unvan                         : Yakutiye Kaymakamı
Adres                          : K.Karabekir Paşa Mah. Gölbaşı Cad.                                 Adres                          : K.Karabekir Paşa Mah. Gölbaşı Cad.       
                                                 Yakutiye Kaymakamlığı Hizmet Binası                                                                   Yakutiye Kaymakamlığı Hizmet Binası
Tel                               : 0442 243 01 55                                                                   Tel                              : 0442 240 00 02-03
Faks                           : 0442 243 01 54                                                                   Faks                           : -        
e-Posta                       : yakutiye@egm.gov.tr                                                          e-Posta                       : yakutiyekaymakamligi@gmail.com