T.C.
YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI
(İlçe Nüfus Müdürlüğü)
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
Sıra No
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
1
Doğum
1- Beyanda bulunanın nüfus cüzdanı ( Evlilik içi doğumlarda anne veya baba; evlilik dışı  doğumlarda yasal bir engel durumu yoksa anne bildirimde bulunabilir.)
2- Varsa sağlık kurumlarından alınmış doğum raporunun aslı.
05-10 dk.
2
Evlenme
Evlendirme memurluğunca düzenlenmiş 2 (iki) suret evlenme bildirimi istenmektedir.
05-10 dk.
3
Ölüm
Ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevlilerce düzenlenmiş 2 örnek Mernis Ölüm Tutanağı ve  varsa ölene ait nüfus cüzdanı alınmaktadır.
05-10 dk.
4
Boşanma
Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 (iki) suret  boşanma kararı.
10 dk.
5
Evliliğin Feshi
Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 (iki) suret Evliliğin feshi kararı.
10 dk.
6
Evliliğin İptali
Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 (iki) suret Evliliğin iptali kararı.
10 dk.
7
Evlat Edinme-Evlatlığın Reddi
Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 (iki) suret Evlat edinme veya Evlatlığın reddi kararı.
10 dk.
8
Tanıma
Babanın, nüfus memuruna, Mahkemeyi, Notere veya Konsolosluğa yazılı  başvurusu ile düzenlenen resmi senetle yada vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesi.
10 dk.
 
9
Kayıt Düzeltme
Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 (iki)suret  kayıt düzeltme kararı.
5 dk.
10
Kayıt Silme
Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 (iki) suret karar veya idarenin verdiği kayıt silme  kararı.                                                                   
 
5 dk.
11
Soy Bağı Düzeltme
1-Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş 2 (iki) suret soy bağı düzeltme kararı.
2-Tanıma ile.
3-Evlilik olmadan dünyaya gelen ve annesinin kılık soyadı ile anne hanesine yazılan çocuğun anne ve babasının evlenmesinden sonra dilekçe ile.
10 dk.
12
Gaiplik
Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş 2 suret gaiplik kara
5 dk.
13
Vasiyet
Noter veya Dış Temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi, mirastan feragate ilişkin belge ile.
5 dk.
14
İdarece Kayıt Düzeltme
1-Dilekçe.
2-Varsa dayanak belgesi.
5 dk.
15
 
Din Değişikliği
Kaymakamlık Makamına onaylatılacak Din değişikliği dilekçesi.
5 dk.
16
Vatandaşlığa Alınma
Başvuru dilekçesi, Anne ve baba veya bunlardan herhangi birisi Türk vatandaşı iseler, nüfus kütüklerinde kayıtlı olduklarını gösterir bilgi ve belgeler, Anne ve babadan birisi yabancı ise yabancı olan anne yada babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe tercümesi ile ilgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi reşit ise anne, baba yada birinci derecede akrabası olan kişilerin yakınlık derecelerini gösterir şekilde resmi makamlarca alınmış imzalı ifadeleri.
10 dk.
17
Vatandaşlıktan Çıkma
Vatandaşlıktan çıkma belgesi (Form F)
 
10 dk.
18
Çifte Uyrukluluk
Başka hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir vatandaşlık belgesi.
10 dk.
19
Kızlık Soyadını Kullanma
Kızlık soyadı kullanma isteğini belirtir dilekçe.
 
 
 
5 dk.
20
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI
1-Yenileme ve değiştirmede Nüfus Cüzdanının seri numarası sistemde görülüyor ise; Nüfus  Cüzdanı aslı ile 2 adet fotoğraf
2- a)Nüfus Cüzdanı seri numarası sistemde görülmüyor,
    b) Nüfus Cüzdanı üzerinde tahribat yapılmış veya cüzdan bilgileri silinmiş ve okunmuyor ise,           
   c) Nüfus Cüzdanı kayıp ise ikamet  edilen yerleşim yeri muhtarından veya çalışılan kamu kurumundan nüfus cüzdanı talep  belgesi ile.
3-Ergin kişiler kendi cüzdanlarını, ergin olmayanları ana,baba,yasal temsilcileri alabilirler
 
5 dk.
21
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
Yenileme Kayıp ve İlk Kayıt olarak düzenlenen Sürücü Belgeleri için 1 adet Biometrik fotoğraf sürücü sağlık raporu ve harç bedellerinin yatırıldığına dair makbuzla müracaat edilmesi gerekmektedir. Kayıp ehliyetlerde sahsın sürücü belgesini ilk aldığı kurumdan görüş sorulmakta ve sonuca göre işlem yapılmaktadır. İlk kayıt müracaatlarında şahısların dosyaları ile müracaatları gerekmektedir.
 
 
22
UMUMA MAHSUS PASAPORT İŞLEMLERİ
Umumi Pasaport işlemleri için şahısların yatırdıkları harç ve değerli kağıt bedeline ilişkin makbuz ve 1 adet Biometrik fotoğrafla müracaat etmesi gerekmektedir.
 
 
23
Uluslararası Aile Cüzdanı
1-Yenileme ve yer değiştirme de nüfus cüzdanı ve eşlerin ikişer adet fotoğrafı.
2-Kayıptan ise uluslararası aile cüzdanı talep belgesi.
 
15 dk.
24
Nüfus Kayıt Örneği Vermek
Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları yada bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz etmek. Ayrıca e-devlet üzerinden veya Kurumlarca KPS (kimlik Paylaşım Sistemi)’ den temin edilebilmektedir.
1-2 dk.
25
Veraset İlamı
Varislerin birisi tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine havale ettirilen dilekçe ve müracaat edenin nüfus cüzdanı
2-20 dk.
26
Çok Dilli Doğum Kayıt Örneği
Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.
5 dk.
27
Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği
Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.
5 dk.
28
Çok Dilli Ölüm Belgesi
 
Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus
cüzdanı.
5 dk.
29
Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi
Adına belge düzenleneceklerin nüfus cüzdanı ile müracaatı.
5 dk.
30
Adres Beyanı Almak
1-Beyan edilen adres UAVT’de var ve boş ise beyanı ile,**
2-Beyan edilen adreste farklı aileden biri oturuyor ise adresi gösterir kendisi adına düzenlenmiş
   Elektrik, Su, Telefon yada Noter onaylı kira kontratı veya Tapu Kaydı gibi belgelerden biri  ile,
5 dk.
31
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Vermek
Almaya yetkili olanın Nüfus cüzdanı ile müracaatı.(Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri  birbirlerinin adres kaydını alabilirler.) Ayrıca e-devlet üzerinden veya Kurumlarca KPS (kimlik Paylaşım Sistemi)’ den temin edilebilmektedir.
1-2 dk.
 
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki
 bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz”
 
 
               NOT : 1 - Verilen işlem süreleri işlem için verilen evrakların tam ve eksiksiz ibrazı halinde; işin başlaması için verilen tarih ve zamanda başlar.
                          2 – Kullanılan elektronik cihazların veya kullanılan MERNİS sisteminin arızalanması durumunda bu süreler uzayabilir.
 
               ** UAVT – Ulusal Adres Veri Tabanı
                İlk Müracaat Yeri    : Hüseyin İNANÇOĞLU                            İkinci Müracaat Yeri    : Mahmuthan ARSLAN
                Ünvanı                     : Nüfus Müdürü                                          Ünvanı                          : Kaymakam
                Telefon-Faks            : 0 442-2402041-2400240                          Telefon-Faks                 : 0442-2420001-2420002
                 e-Posta                     : huseyin.inac@hotmail.com                      e-Posta                         : yakutiyekaymakamligi@gmail.com