YAKUTİYE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ  
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
 NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
 
1
Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi Düzenleme
1) Dilekçe,                                                                                                       
1 ay
 
2) Bağlı olduğu Meslek Kuruluşundan Üyelik Belgesi,                                                                   3) Şirket Sözleşmesinin Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası                                                                                                
 
4) İmza Sirküleri,                                                                                                        5) GSM Ruhsatı,                                                                                                       6) Kapasite Raporu,                                                                                                     7) Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Örneği, Sorumlu Yönetici Belgesi (Meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.)
 
2
Gıda Üretim İzni Belgesi Düzenleme
1) Dilekçe,                                                                                                                2) Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi Sureti,                                                
1 ay
 
3) Sorumlu Yöneticinin; noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği, sorumlu yönetici belgesi                                                                                                 
 
4) Marka Tescil Belgesi,                                                                                               5) Üretilecek Ürünlerin Bileşen Listesi ve Bileşen Miktarı**                
 
6) Üretim Teknolojisi, Üretim Akış Şeması                                                              7) Türk Gıda Kodeksine Uygun Etiket Örneği                                             
 
**Ürün tebliği yayınlanmış gıdalar için üretim izni başvurusunda ürün bileşim listesi ve bileşen miktarı yerine üretim iznine esas beyanname ile başvuru yapılır.
 
3
Hayvan Hareketlerinde Veteriner Sağlık Raporu Düzenlemek
 
2 saat
 
1) Menşei Şehadetname Belgesi
2) Hayvan Şap Aşısı yapıldığına dair belge
 
               
               
4
Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi
1) ÇKS Güncellemesi,                                                                          
30 dakika
 
2) Tapu Kayıtları,                                                                                             
 
3) Arazi Bilgileri Formu (Form C),                                                                        
 
4) Dilekçe                                                                                                               Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
5
Yem Bitkileri Desteklemesi
1) Müracaat Dilekçesi  2) Yem Bitkileri Desteklemesi Taahhütnamesi 3) Çifçi Kayıt Formu 4)Kira Sözleşmesi
5)Gerektiğinde İlçe Müdürlüğünüzce istenecek diğer belgeler
 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 dakika
 
6
Amatör Balıkçı Belgesi
1) Dilekçe
30 dakika
 
2) İkametgah
 
3) Nüfus Cüzdan Sureti
 
4) 1 adet Fotoğraf
 
7
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi
1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)                                                
30 dakika
 
2- Nüfus cüzdanının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
 
3- Hizmet alım/satım faturası veya makbuz                                                
 
4- Pasaportların İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
 
5- Döner sermaye makbuzu
 
6- Dosya                                              
 
 
 
8
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
1 gün
 
               
9
Buzağı Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi
1 gün
 
10
Anaç Sığır Ve Manda Desteklemesi
a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler:
1 gün
 
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvulur. Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
 
b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler:
 
1- Başvuru dilekçesi
 
11
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi                                                                                          
30 dakika
 
2- Destek talep formu
 
3- Tohumluk faturası
 
4- Tohuma ait sertifika belgeleri
 
5- Döner sermaye makbuzu
 
12
Sertifikalı Fidan Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi                                                                                                                                            2- Destek talep formu
30 dakika
 
3- Fidan faturası
 
4- Fidana ait sertifika belgeleri
 
5- Döner sermaye makbuzu
 
13
ÇKS Kaydı Güncellenmesi
1- Başvuru dilekçesi                                                                                                                                                                 2- Tanzim edilip onaylanmış “C” formu
5 gün
 
3- Varsa kira,Muvafakatname-1 ve Muvafakatname-2 gibi özel evraklar
 
4- Döner sermaye makbuzu
 
14
Çiğ Süt Desteklemesi
1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir.Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak,İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir.)
3 ay
 
15
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Aşılama Çalışmaları
1-Başvuru Dilekçesi (Yazılı-Sözlü) * Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadele Programı Çerçevesindeki aşılama ve taramalarda başvuru gerekmez
Bakanlıkça Belirlenen Süre
 
               
         
16
Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardım
Çiftçi veya ilgili muhtar tarafından, özel durumlar hariç, en geç bir hafta içinde mahallin mülki amirliğine dilekçe ile başvurulur.Not:Hasar tespit çalışmalarının 70 gün içerisinde tamamlanamaması halinde gerekçe belirtilerek Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden ek süre için izin istenir.5363 Sayılı Tarım Sigortaları sayılı Kanunu Kapsamında uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmamış üreticiler 2090 sayılı tabi afetlerden zarar gören çifçilere yapılan yardımlardan yararlanamaz.
70 gün
 
17
Hastalık Çıkış ve Sönüş İşlemleri
1-Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbar                                                                                                                     Hayvan Hastalık ve Zararları ile mücadele Proğramı Çerçevesindeki aşılama ve taramalarda başvuru gerekmez.                                                                                                                   
İlgili hastalığın kordon süresi
 
18
Yurtiçi Hayvan ve Hayvan Maddeleri Hareketleri
1-İlgili Belediyeden veya köy muhtarından alınmış menşe şahadetnamesi                                                      
2-Başvuru dilekçesi,
1 İş Günü (Tesbit Edilen
EksikliklerinTamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)
 
3-Çift tırnaklılarda şap aşısının nakilden en az 15 gün önce yapılmış olması
 
4-Sığırlarda Türkvet Kayıt Sistemine Kayıtlı olma şartı,
 
5-Tek tırnaklılarda kimlik belgesi
 
6-Hayvan maddeleri için faturanın fotokopisi
 
7-Kedi ve köpek için aşı karnesi
 
19
Hayvanların Kayıt Altına Alınması
1-Başvuru Dilekçesi
20 İş Günü (Komisyonda
Bulunan Diğer Kurumların
Görüşünü Bildirmeleri İçin
Geçen Bekleme Süresi Hariç)
 
2-Küpe Kontrolü 
 
3-Menşe Şahadetnamesi, Veteriner Sağlık Raporu,
Pasaport
 
20
Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu
 
1 İş Günü (Tesbit Edilen
Eksikliklerin Tamamlanması
İçin Verilen Süreler Hariç)
 
 
 
Pasaport müracaat formu
 
21
İşletme Tescil Belgesi
 
1 İş Günü (Tesbit Edilen
EksikliklerinTamamlanması
İçin Verilen Süreler Hariç)
 
1-Başvuru Dilekçesi
 
22
Hayvan Listesi Formu
 
1 İş Günü (Tesbit Edilen
Eksikliklerin Tamamlanması
İçin Verilen Süreler Hariç)
 
1-Başvuru Dilekçesi
 
               
         
23
Türkvet Kayıt Sisteminde Hayvancılık İşletmesi Açılması
1-Başvuru Dilekçesi                                                                                                                                                2-İkametgah Kaydı
2 İş Günü (İşletmenin
HayvanlarınıTesbit İçin
Geçen Süreler Hariç)
 
3-Kimlik Fotokopisi
 
24
Gelir Durumu Tesbiti
1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form                                                                                               2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
30 dakika
 
25
Gelir Durumu Tesbiti(özürlüler için evde bakım)
1- Başvuru dilekçesi                                                                                          2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
30 dakika
 
26
İstatiki Bilgi Talebi
1- Başvuru Dilekçesi
15 gün
 
27
Mera Islah Projesi Müracaatı
1-Başvuru dilekçesi            
1 ay
 
2- Mera Islah Projesi
 
3- Projenin uygulanacağı yere ilişkin sayısal harita
 
4- Arazi etüd ücreti
 
5- Fotoğraf
 
28
Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği
1- Başvuru dilekçesi  
2 gün
 
2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
 
3- Tapu fotokopisi
 
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
5- Hisseli arazilerde Muvafakatname ve tapu fotokopisi
 
6- Döner sermaye makbuzu
 
29
Kooperatif ve Birlik
Genel Kurul
1-) Yönetim Kurulu Kararı
01 OCAK
30 HAZİRAN
ARASI
 
2-) İlan ve Gündem
 
3-) Bakanlık Temsilci Ücretlerinin Yatırıldığına dair Maliye Vezne Alındı Makbuzu
 
30
İl Müdürlüğü tarafından yapılan işlemler için müracaat alma
1-Müracaat Dilekçesi
15 DAKİKA
 
2-Yapılacak işlemler ile ilgili belgeler
 
Not: İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
 
 
 
     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:
 
 
İsim :
Mehmet KANTARKAYA
 
Unvan :
İlçe Müdürü
 
Adres :                     
50.yıl caddesi evrenpaşa mah. No:119 Yakutiye Erzurum
 
Telefon:                              
(442) 2420211
 
Faks: (0 216)
(442) 2420211
 
e-posta :